‘Dialog between Chinese and international artists, Taihang – Huang shan’ group exhibition, Renmin University Museum, Beijing, China

Posted by on Sep 4, 2014 in news | No Comments

Group exhibition ‘Dialog between Chinese and international artists, Taihang – Huang shan’, opening on Friday, September 5, 7pm at the Renmin University Museum. The exhibition was sponsored by the art news platform Art China the China National Academy of Painting and the PRC National tourism administration.

Participating artists:
John Walker, Bao Lin, Marty St James, Li Mu, Shi Lan, Vassily Chiefchok, Svetlana Chiefchok, Yuan Zuo, Jiri Straka, Gou Xia, Wangyu Liang, Wang Qin Sheng, Hua Jianguo, Lana Z Caplan, Tang Chenghua, Darshana Prasad, Lu Xinhua, Marianna Ignataki, Simon Jean – Yves, Li Fan, Xu Qing Ping, Yang Bing Yan, Ma Ke Lu, Yuan Shun, Tine Deturck, Wang Chui, Paul Devautour, Huo Ran, Jeffrey Morabito, Liu Shi Hao, Jutta Bobbe, Jullien Laure, Linxue Ming, Wu Yunhong, Yue Yang, Wu Jian, Qu Wen Qian, Wang Zhen Hu, Chen Yi Bai

Nearly there, 2014, 57x77cm, watercolor, gouache, pencil and colored pencil on paper

Nearly there, 2014, 57x77cm, watercolor, gouache, pencil and colored pencil on paper

Opening reception: September 5, 7 – 9 pm
Exhibition dateSeptember 1 – September 8, 2014

Opening hours: 9 am – 5 pm

Address: Renmin University Museum, 59 Zhongguancun St., Haidian district, Beijing
Address in Chinese: 中国人民大学博物馆, 59中关村大街,海淀区,北京

Tel: +86 10 62512841+86 10 62511454
Email: rucmuseum@yahoo.com.cn

More information about the project can be found here

and on the website of Art China